Algemene verkoopvoorwaarden

La Grande Métairie, Route des Alignements de Kermario – Kerlescan, 56342 CARNAC
hierna « de verhuurder »

RESERVERINGSVOORWAARDEN

De gepubliceerde tarieven en informatie worden vermeld onder voorbehoud van drukfouten of weglatingsfouten (niet-contractuele teksten en afbeeldingen). Alleen de prijzen vermeld op de reserveringsbevestiging zijn contractueel. De prijzen worden vermeld in euro en houden rekening met een BTW-tarief van 10%, van kracht op 1 december 2016. De contractuele prijs kan wijzigen in geval van wijzigingen van de toepasselijke taksen tussen de datum van reservering en de datum van betaling.

De club rekent een toeristenbelasting per persoon aan voor elke volwassene die verblijft in de club, voor rekening van de lokale overheden. Dit bedrag is het bedrag dat van kracht is op de datums van het verblijf.

Voor staanplaatsen omvat het basisforfait 1 staanplaats + 1 installatie + 1 voertuig + toegang tot water en elektriciteit + 2 personen.

Voor vakantieverblijven omvat het forfait het aantal personen (incl. baby) opgegeven bij de reservering, binnen de limiet van 10 plaatsen afhankelijk van het gekozen type van vakantieverblijf. Indien het aantal personen dat zich aanmeldt groter is dan de capaciteit van het gekozen vakantieverblijf, zal de club de toegang weigeren.

De verhuurde vakantieverblijven zijn ingericht en omvatten allemaal keuken- en tafelgerief evenals beddengoed. Lakens en toiletlinnen zijn niet inbegrepen in het basisforfait. Er wordt aan herinnerd dat stapelbedden om veiligheidsredenen verboden zijn voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Elke reservering is op naam en kan in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd. De reservering wordt pas van kracht na onze toestemming en ontvangst van het ondertekende huurcontract en de betaling van het voorschot of het totale bedrag van het verblijf.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voor de vakantieverblijven en de staanplaatsen:

 • Wanneer de reservering wordt gedaan meer dan 30 dagen vóór de begindatum van het verblijf:
  • moet een voorschot van 30% van het totale bedrag van het gereserveerde verblijf (vakantieverblijf of staanplaats + opties) worden betaald. Dit voorschot wordt afgetrokken van het totale bedrag van het verblijf en wordt geïnd op het moment van de reservering.
  • Het saldo moet ten laatste 30 dagen voor de begindatum van het verblijf worden betaald. Indien dit niet is gebeurd is de reservering niet gewaarborgd.
 • Wanneer de reservering wordt gedaan minder dan 30 dagen vóór de begindatum van het verblijf:
  • de volledige betaling van het verblijf moet worden verricht op het moment van de reservering.

WIJZIGING

Bij elk verzoek om wijziging van de datums of het aantal deelnemers aan het verblijf, zal de verhuurder zoveel mogelijk aan de wensen trachten te voldoen, in de mate van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven. Elk verzoek tot verkorting van de duur van het verblijf wordt door de verhuurder beschouwd als een gedeeltelijke annulering.

ANNULERING

Annulering door de klant: Elke annulering van een reservering moet schriftelijk worden gedaan, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging verstuurd naar de verhuurder. Een terugbetaling van de gestorte sommen gebeurt uitsluitend volgens de voorwaarden van de « Annuleringsgarantie » van de verhuurder, waarvan de voorwaarden beschikbaar zijn in onze brochure en op onze website. Zonder afsluiting van een annuleringsgarantie blijven de gestorte sommen verworven door de verhuurder.

Annulering door de verhuurder: In geval van annulering door de verhuurder wordt het verblijf, uitgezonderd in gevallen van overmacht, volledig terugbetaald.

AANKOMST EN VERTREK

Het identiteitsbewijs, en eventueel dat van medereizigers, wordt gevraagd bij aankomst.

Voor de staanplaatsen:

 • De huur van de staanplaats begint om 12u en de plaats moet vrijgemaakt zijn vóór 12u.
 • Na dit tijdstip wordt een nacht extra aangerekend voor de klant.
 • De klant wordt bij aankomst een waarborg gevraagd, deze wordt teruggeven op de dag van zijn vertrek.

Voor de vakantieverblijven:

 • De huur van de vakantieverblijven begint om 17u, zij moeten vrijgemaakt zijn vóór 10u.
 • Bij het overhandigen van de sleutels wordt aan de klant een waarborg gevraagd en de klant ontvangt een inventaris van het vakantieverblijf. De klant moet het vakantieverblijf dezelfde dag nog controleren en elke afwijking signaleren. Elke ontevredenheid over de algemene staat, de inventaris of de netheid van het vakantieverblijf moet door de klant binnen de 24u na aankomst aan de verhuurder worden gesignaleerd, zodat het probleem kan worden verholpen. Na deze termijn wordt geen enkele klacht aanvaard.
 • De vakantieverblijven moeten in perfect schone staat achtergelaten worden, de inventaris gecontroleerd. Kapotte of beschadigde voorwerpen zijn voor rekening van de klant, evenals herstellingswerkzaamheden in het verblijf, indien die nodig mochten zijn.
 • De schoonmaak aan het einde van het verblijf is voor rekening van de klant. In geval het vakantieverblijf niet naar behoren is schoongemaakt voor vertrek, wordt een schoonmaakforfait ingehouden van 90 €.
 • Bij het inleveren van de sleutels op de dag van vertrek wordt de waarborg teruggegeven aan de klant, na controle door de verhuurder van de inventaris, de netheid en de staat van het vakantieverblijf.

De waarborg vormt geen aansprakelijkheidslimiet.

KLACHTEN

In geval van klachten beschikt de klant over een termijn van 15 dagen na de einddatum van zijn verblijf om deze te signaleren aan de klantendienst van de verhuurder, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. De verhuurder beschikt over een termijn van 30 dagen na ontvangst van de klacht om hierop te antwoorden. Indien de klant van mening is dat hij geen bevredigend antwoord heeft gekregen van de verhuurder, heeft hij de mogelijkheid een consumentenbemiddelaar aan te stellen binnen een termijn van maximum één jaar na de datum van de schriftelijke klacht aan de verhuurder. De contactgegevens van de bemiddelaar die kan worden ingeschakeld door de klant zijn: Médicys – 73 boulevard de Clichy – 75009 PARIS – 01 49 70 15 93 – www.medicys.fr. De bemiddelaar kan worden gecontacteerd per post, telefoon of via zijn website.

Ingeval het geschil niet kan worden opgelost, is de bevoegde rechtbank voor de beslechting van het geschil de rechtbank van Lorient.

ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF EN NIET-GEBRUIKTE VOORZIENINGEN

Een onderbroken of ingekort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) door de klant kan geen aanleiding vormen voor enige terugbetaling. Ondanks de betaling van het saldo, zonder kennisgeving door de klant (per e-mail of aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging), 48u na het begin van het verblijf, behoudt de verhuurder zich het recht voor om vrij over het vakantieverblijf of de staanplaats te beschikken. De klant in dat geval op geen enkele schadevergoeding aanspraak maken.

Er wordt geen enkele terugbetaling of schadevergoeding voorzien in geval van niet-gebruik van één of meerdere diensten, of in geval van een tijdelijke of seizoenssluiting van een of meerdere diensten die verband houden met een technisch, klimatologisch, administratief of wetgevingsprobleem.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

De klant is verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De klant kan gevraagd worden een verzekeringsbewijs te tonen voor de aanvang van het verblijf.

DIEREN

Huisdieren worden aanvaard tegen de voorwaarden beschreven in de prijsbrochure, onder de verantwoordelijkheid van hun baasjes. Dieren van categorie 1 en 2, evenals honden van meer dan 10 kilo, worden niet aanvaard op het domein van de verhuurder. Gedurende het verblijf moet de klant verplicht een inentingsboekje kunnen voorleggen van het dier. Honden moeten aangelijnd worden gehouden en mogen niet zonder toezicht op het terrein van de club (in het vakantieverblijf, op de staanplaats of in een auto) worden achtergelaten.

INTERN REGLEMENT

Het intern reglement staat vermeld aan de ingang van het domein en aan de receptie. De klant is gehouden hier kennis van te nemen na aankomst en verbindt zich ertoe het reglement na te leven. In geval het reglement niet wordt nageleefd behoudt de verhuurder zich het recht voor een sanctie op te leggen die kan gaan tot de uitsluiting van het domein.

RECHT OP AFBEELDING

Gedurende het verblijf van de klant kunnen laatstgenoemde alsook zijn medehuurders worden gefotografeerd of gefilmd voor publiciteitsdoeleinden door de verhuurder en het bedrijf Bel Air. De verhuurder en het bedrijf Bel Air kunnen deze beelden gebruiken gedurende maximum tien jaar. De klant wordt erop gewezen dat hij bij aankomst eventueel schriftelijk aan de verhuurder bezwaar mag aantekenen tegen deze praktijk.


UITTREKSEL VAN HET INTERN REGLEMENT

Toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten tot de camping moet men hiertoe toelating hebben verkregen van de verantwoordelijke aan de receptie. Het feit dat men op het domein verblijft impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de toezegging om het na te leven.

Elke inbreuk kan leiden tot de verwijdering van de inbreukpleger, indien nodig met bijstand van de politie.

Politieformaliteiten

Iedereen die minstens één nacht in het domein wil verblijven moet vooraf zijn identiteitsbewijzen voorleggen aan de verantwoordelijke van de receptie en voldoen aan de vereiste politieformaliteiten.

Lawaai en stilte

De gebruikers van het domein worden dringend verzocht lawaai en discussies die hun buren zouden kunnen storen te vermijden.

Bij de afstelling van het volume van geluidproducerende apparaten moet hiermee rekening worden gehouden. Het sluiten van autodeuren en kofferbakken moet zo discreet mogelijk gebeuren.

Honden en andere dieren mogen nooit los rondlopen. Zij mogen niet worden achtergelaten op het domein, zelfs niet opgesloten, in afwezigheid van hun baasjes, die burgerlijk aansprakelijk zijn.

Tussen 23u en 7u moet het volledig stil zijn.

Veiligheid

Brand

Open vuur (hout, houtskool, enz.) is strikt verboden, tenzij toestemming is aangeduid door de directie.

Branders moeten in goede staat worden onderhouden.

Brandblussers staan tot ieders beschikking. In geval van brand onmiddellijk de directie waarschuwen.

Aan de receptie bevindt zich een verbanddoos.

Diefstal

De Directie is slechts verantwoordelijk voor voorwerpen die zijn afgegeven op het bureau in de kluis: (3€/dag per individuele kluis).

Wij adviseren u uw vakantieverblijf op slot te doen om alle onaangename verrassingen te voorkomen.

Signaleer de aanwezigheid van verdachte personen in het domein onmiddellijk aan de verantwoordelijke.

Ontvangst van minderjarigen

Om evidente veiligheidsredenen (zwembad, mogelijke evacuatie in geval van weerswaarschuwing …) of gezondheid (eventuele ziekenhuisopname tijdens het verblijf…), zijn niet door hun ouders begeleide minderjarigen niet toegelaten. Bovendien is de vestiging niet gemachtigd om, in de zin van decreet n°2002-883 van 3 mei 2002 betreffende de bescherming van minderjarigen tijdens schoolvakanties, bijscholingsverlof en vrije tijd, de mogelijkheid te bieden voor groepsreizen of individuele reizen buiten het ouderlijk huis van minderjarigen onder de 18 jaar, zonder begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordiger.

V161222DG

Doe met ons mee